Blagajnieki raeun

Prodaja blagajni i fiskalnih pisaèa s elektronièkom kopijom jo¹ je popularnija, ¹to poveæava potra¾nju za ovim standardom upravljanja. Piæe iz velikih blagajnièkih agenata je isto, u kojem sustav prolazi i daje fiskalne raèune. Toliko se toga sjeæa, jer je s odredbama du¾nosti zadr¾ao raèune pet godina. Barem jedan od naèina èuvanja kopije je da se napi¹e na staru papirnatu rolnu, moderni ureðaji sada dopu¹taju elektronièke zapise. Je li vrijedno staviti iznos ili fiskalni pisaè s unosom na elektronski nosaè podataka?

Obveza èuvanja kopija fiskalnih raèuna i jednostavnih naèinaSvaki poduzetnik koji u praksi osigurava registar blagajne odgovoran je za èuvanje kopija blagajne na pet godina, a to razdoblje se procjenjuje od kraja godine u kojoj je pro¹ao rok plaæanja. Tijekom fiskalne kontrole mo¾e se provjeriti da li porezni obveznik ispravno odr¾ava sigurnosne kopije, jer prije isteka roka od pet godina revizor mo¾e zatra¾iti kopiju raèuna u bilo koje vrijeme koje on sam odabere. U sustavu je blagajna izuzetno skupa. Trenutno su dostupni fiskalni ureðaji koji èuvaju kopije fiskalnih raèuna u elektronskom obliku ili, ¹tovi¹e, u bijeloj roli.

Tradicionalna metoda snimanjaU sluèaju tradicionalnog naèina snimanja, smjernice se dodjeljuju na roli papira. Potonji je posljednji, da se na samoj roli ispisuju izvornici potvrda, koje se nakon kupnje prosljeðuju kupcima, a na sljedeæoj roli postoje kopije tih dokumenata. Nakon ¹to ste saèuvali svitak, treba ga izvaditi i prenijeti u arhivu tvrtke.

Elektronska kopijaU sluèaju modernih blagajnica i fiskalnih pisaèa imamo mehanizam koji ima samo rolu papira i elektronièku kopiju raèuna, zahvaljujuæi kojoj se kopije raèuna èuvaju u cijelosti od internetskih podataka na memorijskoj kartici. Kapacitet takve karte je prostorni i dovoljan je za puno radno vrijeme blagajne.

Prednosti kori¹tenja elektriènih blagajniBlagajne s elektronskom kopijom financijskih potvrda mnogo su jeftinije u ¾ivotu, jer nema potrebe za zamjenom role papira. Takoðer su mnogo manja jela, jer su opremljena samo jednostavnim mehanizmom za tisak i samim rolama. Tada postoje vrlo pokretne kockarnice, èiji je primjer postna mobilna blagajna.Vraæajuæi se ovom ¾anru ureðaja, problem pohranjivanja cijele mase papira s kopijom raèuna nestaje. I ne morate se bojati da æete ih izgubiti, jer neæe izblijedjeti niti se svaðati, jer to nije èesto u uspjehu tradicionalnih papira. Nema vi¹e stresa tijekom financijske kontrole u uspjehu nedostatka èitljivosti na danom kontroloru papirnatih rezervnih kopija. Ovaj standard blagajne omoguæit æe vam pripremu neogranièenog broja sigurnosnih kopija. Takoðer mo¾ete arhivirati va¾ne informacije na razlièitim nosaèima podataka, zahvaljujuæi kojima se razina sigurnosti uvelike poveæava.