Depresija str

U ovoj fazi depresije mo¾e se dopustiti samoubojstvo. Uloga velikana ne mo¾e èak ni prihvatiti materiju, iz bilo kojeg razloga, da izdr¾i domaæe postojanje. Obièno je najèe¹æi uzrok samoubilaèke ideje u planinama èovjeka neobraðena depresija, a misli o samoubojstvu su ekstremni stadij depresije. Sreæom, ne dogaðaju se iznenada. Oni se intenziviraju jer tijekom vremena, poèev¹i od lo¹eg raspolo¾enja, problema sa spavanjem, niskog samopo¹tovanja i opæeg shvaæanja rezignacije i nedostatka. Kao ¹to mo¾ete vidjeti, svi poku¹aji samoubojstva mogu se ukloniti, ali samo kada se prepoznaje i dobro lijeèi rastuæa depresija, a za bolesnika se ispravno brine. Nije moguæe uvjeriti pacijenta da prestane razmi¹ljati o zavr¹etku sa sobom. Uvjeravanje da je postojanje zanimljivo, a taj pristup neprikladan, nema razloga, jer osoba koja pati od depresije mo¾e se u bliskoj buduænosti takoðer procijeniti samo s lo¹e, depresivne strane. Kao ¹to mo¾ete vidjeti, sve depresivne misli koje se pojavljuju prema gore treba tretirati farmakolo¹ki, au ekstremnim sluèajevima, ili tijekom poku¹aja prijelaza na vlastitu egzistenciju, vjerojatno je nu¾no biti hospitaliziran od strane kvalificiranog osoblja.

Neki oboljeli od depresije sa suicidalnim strastima su na jasan naèin obavijestili svog lijeènika da se njihovo zdravlje vratilo principu. U pojedinaènim sluèajevima, otkrivanje la¾i je dodatno, pogotovo kada je pacijent do¹ao do neuobièajeno brze stope, ali nije neobièno èesto da su zle prijevara nepriznate, zbog èega je bolesna osoba, li¹ena odgovarajuæih sredstava i stra¾e, odluèna otiæi kuæi. U odabranim sluèajevima, za relativno rijetko vjenèanje, mo¾ete vidjeti formiranje odreðenih dijelova koji pate od skupa ljudi koji prikupljaju samoubilaèke prilike, dr¾eæi zajedno kako bi postigli ¾elju da ogranièe svoje djelovanje i organiziraju neku vrstu sastanaka tijekom kojih pacijenti obvezuju tr¾i¹te samoubojstvo. Nemojte se sasvim brzo kretati lijepo. Ne ljudi i od posljednjeg shvaæaju da mogu ¾ivjeti bolesno. Kada se pojave prve suicidalne sklonosti, razdoblje tra¾enja lijeènièkog pregleda je predugo. Meðutim, tijekom dana, svakog dana u tjednu, ljudi koji su pretjerano depresivni mogu nazvati besplatnu Plavu liniju koju usluga nudi i podr¾ati u osobnoj patnji, ali dovoljno da se omoguæi posjet lijeèniku.Trenutno, u Poljskoj, oko nekoliko tisuæa ljudi svake godine poèini samoubojstvo. Na¾alost, budite jedan od njih, kontaktirajte struènjaka!