Depresije u 6 godi njih simptoma

http://hr.healthymode.eu/african-mango-najbolja-potpora-vasem-mrsavljenju/

Depresija se granièi s jo¹ veæim brojem glava u svim dobnim skupinama. I profesionalno aktivni i odgovorni ljudi, kao i djeca i starije osobe bore se s ovom bole¹æu. Mnogi od njih su godinama bez razmi¹ljanja o bolesti, a neki od njih isprobavaju razlièite oblike igre s trenutnim mentalnim poremeæajem.

Lijeèenje depresije obièno se temelji na psihoterapiji, koja se uvijek mora pobolj¹ati farmakolo¹kim sredstvima kako bi se poveæala uèinkovitost terapije. Mnoge djevojke ne shvaæaju situaciju od zadnje da antidepresivi mogu propisati samo lijeènici o radu s psihijatrijom. Meðutim, dobar psihijatar u Krakovu, prije nego ¹to poène lijeèiti depresiju, mora dijagnosticirati bolest pravilno, ukljuèujuæi primjenom posebnih psihometrijskih testova i kori¹tenjem klasifikacije simptoma za procjenu epizode depresije. Tek nakon prepoznavanja bolesti i stanja njegove ozbiljnosti, psihijatar odreðuje sustav koji joj poma¾e. Farmakolo¹ko lijeèenje se preporuèuje ne samo tijekom te¾ine simptoma bolesti, nego i èesto u asimptomatskim razdobljima, jer je depresija povratni poremeæaj. Trenutno kori¹teni antidepresivi prvenstveno slu¾e za stabiliziranje raspolo¾enja pacijenta, oslobaðanje od tjeskobe ili suicidalnih ideja. Na¾alost, pravilan izbor uèinkovitih lijekova ponekad traje jako dugo, jer pacijenti razlièito reagiraju na aktivne tvari. Farmakolo¹ka terapija traje uglavnom u zemlji ¾ivota pacijenta, osobito u uspjehu tzv endogena depresija. Osoba koja reagira na recidiv depresije mora biti pod strogim nadzorom psihijatra koji ne samo da kontrolira stanje pacijenta, veæ je i najbolje sposoban procijeniti napredak akcije i moguæu potrebu za promjenom oblika terapije. Iako moderne antidepresive pokazuju poveæanu uèinkovitost, psihijatri preporuèuju paralelno kori¹tenje psihoterapije. Psihoterapija omoguæuje pacijentima da bolje prepoznaju recidive i ukazuju na metode suoèavanja s va¾nim trenucima.