Ei aeenje 2012

https://duo-shampoo.eu/hr/Vivese Senso Duo Shampoo - Djelotvoran lijek za slabljenje i ispadanje kose!

Magnetski filtri imaju potpuno novu strategiju u dijelu za èi¹æenje tekuæina iz dijelova. Ali oni su standardno rje¹enje u sluèaju ulja i rashladnih tekuæina. Magnetska filtracija je najekonomiènija, uèinkovitija i ekolo¹ki.

Magnetski filtri su prvenstveno namijenjeni za¹titi industrijskih instalacija centralnog grijanja, kao i tople vode. Oni su takoðer posveæeni za¹titi instalacija za hlaðenje i grijanje, kao i svim vrstama ureðaja koji se nalaze u razmatranim instalacijama. Magnetski filtri prvenstveno ¹tite od krutih èestica. Magnetski filteri nastoje sprijeèiti bilo kakvo o¹teæenje instalacije i ureðaja koji se u njemu nalaze. Oni takoðer razmatraju uèinkovitost ugraðenih magnetizatora na setu. Osim toga, oni pru¾aju moguænost smanjenja tro¹kova rada ili odr¾avanja opreme i smanjenja otpora vode ili protoka tekuæine u konstrukciji.Magnetski filter ima mnoge prednosti i, osim toga, mnoge primjene. S magnetskim filterima mo¾ete se susresti na vodovodnim instalacijama (vodovodnim instalacijama, u zatvorenim instalacijama, uz pomoæ ureðaja koji se opskrbljuju s korisnom vodom (npr. Perilicom, u instalacijama s prisilnom cirkulacijom.Odabir pravog magnetskog filtra treba se usredotoèiti prvenstveno na procesne parametre. To je odluèujuæi èimbenik u prirodi, vrsti procesne tekuæine, velièini i kolièini neèistoæa, te uèinkovitosti koju ¾elimo postiæi i oèekivanoj uèinkovitosti filtriranja.Kod magnetske filtracije nema potro¹nog materijala. Radni elementi filtra mogu se oèistiti, a magnetski filteri imaju mali otpor protoka. Neki magnetski filteri mogu uhvatiti èestice s povr¹inom manjom od 1 mikrona. Zagaðivaèi iz filtera se obraðuju na polusuhi strani, stoga je gubitak tekuæine iznimno nizak. Meðutim, magnetska filtracija poveæava tro¹kove ulaganja. Iznad ukupnog tro¹ka magnetskog filtra znatno je veæi nego u uspjehu standardnih membranskih filtara. Zapravo, postoji poseban nedostatak magnetskih filtera, koji je znaèajno smanjen zbog velikog smanjenja operativnih tro¹kova.