Eksplozije metana u tali u njemaekoj

Rudarstvo u domu je najhladnije u svakom svijetu, a pored toga, unatoè slojevima ugljena metana, najsigurnije je. Sigurnost je postignuta kori¹tenjem razlièitih tehnologija i sigurnosti, zahvaljujuæi kojima se minimizira moguænost paljenja ili eksplozije metana.

Kako bi se izbjegla eksplozija metana, minimiziramo pojavu faktora paljenja koji se mogu smanjiti primjenom odgovarajuæih ureðaja. Na dijelu rudnika ili granice ili pretka potrebna je elektrièna energija za ¾etelice i transportere za transport plijena. Danas je rezultat iskrenja o¹teæenih kablova, ili stvaranje elektriènog luka, prianjanje na paljenje i eksploziju metana. Zbog toga su svi elektrièni ureðaji obraðeni izuzetnom za¹titom od eksplozije. Zahvaljujuæi takvoj za¹titi alata i organizacija koje se poduzimaju u tim ljudima, minimiziramo prodor elektriènog potencijala u skupinu metana, tako da u sluèaju kvara neæe doæi do tragedije. Minerski elektrièari koji rade u rudniku posebno su obuèeni u eksplozijskoj za¹titi i vatrootpornom odjelu tako da mogu sigurno obavljati vlastite aktivnosti za sebe i za izvorne podzemne radnike. Svaki elektrièar, svakih pet godina, mora sudjelovati u takvoj obuci, ¹to dovodi do ispita, zahvaljujuæi kojem æe se njegova informacija osvje¾iti i upoznati s aktualnim modelima i sredstvima za postizanje otpornosti na plamen i eksploziju.Za¹tita od eksplozije i vatrootpornost je tada va¾an element uveden na neki rudnik, zahvaljujuæi kojem je minimizirana opasnost od eksplozije metana.