Evidencija prodaje fiziekih osoba

Poèetkom 2013. uvedena je obveza evidentiranja prodaje blagajnama. Odredbe Zakona odnose se na poduzetnike koji pru¾aju pomoæ i odr¾avanje prodaje proizvoda, ne ukljuèujuæi poljoprivrednike. Veæina poslovnih subjekata (kao ¹to je frizer, lijeènik ili mehanièar imaju obvezu instalirati i vlasni¹tvo iz blagajne u smislu evidencije prodaje.

Za vjenèanje ova obveza ne zapoèinje odmah s poduzetnikom koji, primjerice, ne prelazi ogranièenje prodaje koje je odredio zakonodavac za fizièke osobe koje je u novom zakonu ukoèeno na razini 20.000 poljskih zlota. I bez pozicije u ovoj stavci je èinjenica da poduzetnik tek zapoèinje posao ili da tu ulogu obavlja veæ 10 godina. Nakon prekoraèenja zakonskog iznosa, poduzetnik je, pod prijetnjom kazne i sankcija, odgovoran za evidentiranje prodaje putem blagajne ili blagajne.

Mnogi poduzetnici i ¾ele biti poduzetnici boje se kupnje blagajne. Taj je element mraèan i, prema narodnom mi¹ljenju, on preuzima nadzor nad dr¾avnim organima u cijelom poduzeæu iz kojeg, izmeðu ostalog, ovisi i dr¾avni dohodak. Situacija je sasvim obrnuta, jer financijska blagajna u znaèajnim postupcima mo¾e pridonijeti pobolj¹anju grupe i ogranièavanju kolièine posla. Prije kupnje na¹e prve blagajne, vrijedi znati o razlièitim modelima i njihovim cijenama (npr. Unosom lozinke tra¾ilice "cijene blagajne", jer æe u odnosu na obavljeni posao svaki investitor tra¾iti druge funkcije.

Prije nego ¹to napravimo kupnju blagajne, da moram voditi evidenciju o fiskalnom iznosu, u brojkama jedne godine poslovanja vrlo dugo treba voditi evidenciju o prodaji sreæe i usluga o stanju privatnih subjekata, a taj se zapis vodi suradnjom s naèelnikom nametnutih obrazaca registracije koji zadr¾avaju navedene granice. , Trebamo se ¾aliti i na èinjenicu da potpuno razlièiti tipovi pru¾aju fakture za rad privatnih osoba i potpuno stranih u uspjesima kada se prodaja ne fakturira. Najva¾nije je da dolazni transferi jasno ukazuju na ono ¹to ih zanima, prilo¾iv¹i broj raèuna ili narud¾be i dodatno toèan opis pru¾ene usluge ili robe.