Kontakt metalurgije

Trenutno je metalurgija dio koji ne raèuna samo procese oblikovanja i osnivanja plastike, veæ se bavi i grupnim istra¾ivanjem makro moæi. Ovaj projekt obièno provodi istra¾ivanja na metalografskim mikroskopima.

Mikroskopija je polje koje se pojavilo prije nekoliko stotina godina. Meðutim, tek su nedavno u metalurgiji kori¹teni drugi tipovi mikroskopa. Ovih dana, oni su potrebni tijekom knjige s in¾enjerskim èlancima. Metalografski mikroskopi koji se, izmeðu ostalog, koriste za tra¾enje metalnih defekata ili njihovih otkriæa, veæ su dobro poznati u tom podruèju. Postoji posljednja metoda snimanja koja se odvija na neprozirnim uzorcima. Metalografski mikroskopi ukljuèuju, izmeðu ostalog, elektronske mikroskope, koji omoguæuju promatranje strukture na atomskoj ploèi i svjetlosnih mikroskopa, koji su karakterizirani manjim poveæanjem. Opa¾anja provedena uz kori¹tenje ovih alata iznimno su va¾na, jer zahvaljujuæi tome u proizvodu mo¾emo pronaæi drugu vrstu mikropukotina ili ih pokrenuti. Moguæe je postojati i izvan izraèuna faznog udjela, kao i toèno odreðivanje pojedinih faza. Zahvaljujuæi tome mo¾emo odrediti i broj i naèin ukljuèivanja, kao i mnoge nove va¾ne èimbenike iz èinjenice gledanja metalurgije. Primjerice, èesto mikroskopska promatranja novostvorenog materijala omoguæuju stvarno promatranje strukture materijala, zahvaljujuæi èemu u perspektivi mo¾emo izbjeæi mnoge nepo¾eljne neuspjehe.

Kori¹tenje metalografskih mikroskopa je iznimno va¾no jer zahvaljujuæi tome veæ mo¾emo otkriti materijalne nedostatke. Uvijek vrijedi da je usluga ove vrste namje¹taja delikatna. Od ovog stanja, samo kvalificirani ljudi bi trebali raditi na njemu.