Kooperativni sigurnosni sustav

Ustrajni ljubitelji ceste na vozilu nisu u odbijanju u¾ivati u vo¾nji biciklom, èak ni u sezoni oèekivane ki¹e. Obja¹njavaju da odgovarajuæa odijela za bicikl ne utjeèe na razliku izmeðu biciklizma i ki¹e, kao ni u dobrom vremenu. U nastavku predstavljamo potencijalni ki¹obran za biciklizam i rangiranje najprikladnije opreme za ki¹u, to æe biti informacija za posljednji, ¹to tra¾iti pri kupnji. Kao ¹to znate, na¹e æe ¾elje biti neovisne tijekom izleta na laganu ki¹icu i izlet na mjesto gdje je vrijeme hirovita u prirodi.

http://hr.healthymode.eu/dr-farin-man-ucinkovite-pilule-za-mrsavljenje/

Lagana ki¹na jakna - njezina prva prednost je ¹to nema ni¹ta, a kada je presavijena, ima malo prostora. To je optimalno rje¹enje kada se istièemo za vo¾nju u neizvjesnom vremenu, ali ne mo¾ete vidjeti stalnu pljusak. Njegova znaèajka je osjetljiva propusnost zraka, ili nakon dugog razdoblja napora va¹e tijelo mo¾e pretjerano znojiti i poèeti æemo se osjeæati kao u sauni.Tradicionalna jakna za ki¹u - riziènija je i te¾a od ranije opisane jakne za ki¹u, ali je pogodna ne samo za bicikl, veæ i za ¹etnju. Najbolja jakna za ki¹u trebala bi imati stojeæi ovratnik, blago ispru¾en leða (kako bi za¹titili na¹e bubrege od hlaðenja i barem jedan d¾ep za male predmete. ©to je daleko, ovaj standardni sportski ki¹ni ogrtaè ukra¹en je membranom, tako da nas pokrivaè ne samo da ¹titi od ki¹e, nego i odvaja znoj, tako da nakon mnogo truda ne osjeæamo neugodan osjeæaj njege.Ki¹ne hlaèe - izbor èeka u vrijednostima jednakim kada i sa jaknama. Ili lagani, ali lagano prozraèni, ili malo deblji, ali iscrpljujuæi znoj. Najva¾nije je, meðutim, pitati za èinjenicu da li hlaèe u ki¹nom vijeæu nose vi¹e hlaèa, po moguænosti bez skidanja cipela (ponekad se svodi na to da kad doðemo, nemamo ni ¾elje ni uvjeta za haljinu.

Biciklistièka odijela mogu biti sve vrhunske odjeæe. Dodatna opcija su i posebne za¹titne ki¹e za kacigu, obuæu i rukavice. Meðutim, hoæe li se oni odvesti u odluèujuæoj mjeri od svojih preferencija i uvjeta u kojima æe se naæi.