Mikroskop

Prvi ureðaji nisu imali stvarno visok prostor kad su moderni, jer njihovo poveæanje istra¾ivaèkog objekta nije bilo lijepo, a operacija se sastojala od kori¹tenja dnevnog svjetla. To je vrlo detaljno i toplo, ali jo¹ uvijek radimo na njihovom pobolj¹anju kako bismo dobili vi¹e od trenutnog ureðaja.

Vrlo zanimljiva vrsta mikroskopa, tzv. Akustièki mikroskopi, èiji se uèinak temelji posebno na uporabi ultrazvuènih valova, koji ne prelaze nekoliko gigaheraca. Takav ureðaj se talo¾i iz akustiènih leæa, ureðaja za skeniranje i piezoelektriènog pretvaraèa. Prvenstveno se koristi za ispitivanje elastiènosti i viskoznosti stanica i prouèavanje njihovih promjena.Na temelju promjena, elektronski mikroskopi koriste znanstvenici za prouèavanje zgrada i stvari u atomskom razdoblju. Oni koriste snop elektrona da ih naprave, a njihova se rezolucija razvija s poveæanjem energije elektrona. Oni su sposobni za danas. Mnogo su popularni zbog svoje znaèajne funkcionalnosti. Zahvaljujuæi njima mo¾ete dobiti vrlo komunikativnu i toènu sliku, tako da se znanje i metode igraju u poljima. Izuzetno va¾ne informacije o ovim objektima je da se svako istra¾ivanje koje se provodi za njihovu pa¾nju mora provoditi u slobodnom. To mo¾e biti isto problematièno pitanje kada se radi o prouèavanju biolo¹kih organizama.Operativni su razlièiti tipovi mikroskopa koji se u medicini ¹iroko koriste za izgradnju operacija i resursa na relativno niskim prostorima, a slu¾e za stvaranje neurokirur¹kih, stomatolo¹kih i oftalmolo¹kih postupaka. Sada zahvaljujuæi ovim ureðajima mo¾emo u¾ivati u èudesnom napretku medicine koji mo¾e spasiti mnoge ljude i pobolj¹ati udobnost ¾ivota. Jednom su takva neinvazivna lijeèenja, kada su takoðer iznimno rizièna, bila nemoguæa, a neki od njih su normalni za mnoge od nas.