Modna revija ewa minge u parizu

Ove subote zavr¹io je show najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao veliki broj gledatelja koji su ¾eljeli vidjeti ¹to su dizajneri uèinili za pridru¾enu sezonu. Meðu publikom mogli smo èak identificirati nekoliko poznatih osoba, novinara i politièara.Prefinjena emisija postojala je na najdu¾oj toèki i suma je zavr¹ila bez ikakvih prepreka. Na putu smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Za njihovu su primjenu kori¹tene potpuno srednje i mirne tkanine s visokim, ¹arenim bojama, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu. Na¹e novinare najvi¹e su fascinirale prozraène, ¹arene maksi suknje, sve spremne za kukièanje. Osim njih, èipka i romantiène haljine, kao i bluza s ukrasima i vezeni bikini izazvali su po¹tovanje. Za toplu odjeæu, dizajneri su za ljude, izmeðu ostalog, predlo¾ili pletene ¹e¹ire s cijelim kru¾nim raskri¾jima, ukra¹enim èipkom i atraktivnim cvijeæem.Nakon koncerta odr¾ana je aukcija lijepe vjenèanice pripremljene za ovaj put. Haljina je plaæena osobi koja je mislila da ostane anonimna. Osim toga, tih nekoliko odjeæa prodano je na aukciji iz najzdravije kolekcije. Prihod od ove dra¾be bit æe smje¹ten u na¹em siroti¹tu. Mora se naglasiti da ime ¾eljno podr¾ava razlièite lijepe i uèinkovite akcije. Njegovi vlasnici vi¹e puta su stavljali vlastite proizvode na aukcije, a zatim je predmet prodaje bio èak i posjet drugoj tvornici.Glasnogovornik tvrtke rekao nam je da æe najmodernija kolekcija stiæi na posao poèetkom svibnja. Osim toga, najavio je da je tvrtka otvorila trgovinu raèunalima, koja bi prikazivala razlièite kolekcije nego u stacionarnim trgovinama.Poljska tvrtka za odjeæu jedan je od najmlaðih proizvoðaèa odjeæe. Ima nekoliko tvornica u ¹irokoj regiji. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa zaposlenika, prije svega najljep¹ih krojaèa, krojaèa i arhitekata. U isto vrijeme, tvrtka daje kolekcije u suradnji s poljskim dizajnerima. Ove su zbirke, dakako, vrlo uspje¹ne, pa èak i prije nego ¹to trgovina poène, oni koji su ujutro spremni veæ èine red. Ove zbirke idu na ovaj jedan dan.Proizvodi ove ustanove korisnici veæ godinama cijene, kako u svijetu tako iu inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, ona ne prolazi nezapa¾eno o onom zadovoljstvu koje je stekla i koje tvrde da je roba najvi¹e kvalitete.

Pogledajte na¹u trgovinu: Odjeæa za jednokratnu upotrebu limuna