Naselje u nizozemskoj

Ovim izmjenama i dopunama Rezolucije o PDV-u, koja je stupila na snagu od sijeènja 2015., uvedena je potreba za voðenjem naselja uz kori¹tenje blagajne meðu novim skupinama poduzetnika. I premda su neki poduzetnici i dalje udaljeni od obveze izdavanja raèuna, robne marke koje svoje usluge nude klijentima du¾ne su podmiriti svoje poslovanje koristeæi blagajne.

Tko mora znati plaæati blagajnu?Blagajne su potrebne u & nbsp; tvrtkama koje imaju energiju za pojedince (B2C. A tvrtke èiji godi¹nji promet ne prelazi 20 tisuæa zlota neto, nemaju obvezu izdavanja fiskalnih raèuna. Iz promjene ako poduzetnik zapoène svoju praksu tijekom porezne godine, tada se obveza da ima blagajnu javlja kada promet prelazi 20.000 PLN. U daljnjem razvoju postoji katalog aktivnosti koje ne podlije¾u potrebi izdavanja potvrda tiskanih putem blagajne.

Reljef i ciljevi u kombinaciji s blagajnicima.Prije nego ¹to poduzetnik poène koristiti blagajnu, o tome mora obavijestiti svoj porezni ured zajedno s adresom na kojoj æe se preporuèiti blagajna. Uz ove dokumente, morate predati originalni dokaz o kupnji blagajne i potvrdu da je kupljena blagajna u skladu s tehnièkim i praktiènim zahtjevima iz Zakona o PDV-u. Formalni zahtjevi koji se moraju provesti prije poèetka kori¹tenja blagajne jo¹ uvijek podlije¾u olak¹icama koje se mogu dobiti za kupnju blagajne. Reljef, u kombinaciji s kupnjom blagajne, ima do 90% tro¹ka kupnje blagajne, ali ne vi¹e od 700 PLN. Blagajnik mora navesti i odgovarajuæe servisiranje na ovla¹tenim mjestima, meðutim, servisiranje blagajne ne mo¾e biti manje od svakih 25 mjeseci. Produljenje ovog vremena mo¾e dovesti do toga da se vraæa olak¹anje iz ureda za kupnju blagajne.

Imati blagajnu znaèi i potrebu izdavanja originalnih raèuna klijentima i èuvanje kopija raèuna u trajanju od 2 godine, oèekujuæi da zavr¹e obraèunsku godinu u kojoj su podijeljeni. Blagajnik mora i dalje ispisivati periodièna izvje¹æa - dnevno, tjedno i mjeseèno - koje izdaje blagajna.