Pobolj anje performansi raeunala

Enova program je ERP naèin, koji je osmi¹ljen za poduzeæa koja planiraju promijeniti operativnu uèinkovitost.Program æe vam omoguæiti da nadopunite svoje module, tako da svaka tvrtka jednostavno odabire funkcije koje jamèe njegov rad. Fleksibilnost programa znaèi da imaju male, male i te¹ke tvrtke iz mnogih industrija koje postoje na tr¾i¹tu.

Program omoguæuje uvoðenje individualnih preferencija od strane velikih korisnika, te vam omoguæuje da prilagodite posao njihovoj mobilnosti. Uz rast tvrtke, enovski program treba a¾urirati na svjetlije i dalekose¾nije verzije, zahvaljujuæi kojima je na dohvat ruke moguænost blagog i stabilnog razvoja poduzetnika.Enova je iznimno kompatibilan sustav, zahvaljujuæi kojem se mo¾e prilagoditi i za na¹ film koji djeluje u inozemstvu i za institucije stranih jezika na poljskom trgu.Enova recenzije kupaca najbolja su potvrda metode i funkcionalnosti programa. Rje¹enje trenutno provodi vi¹e od 8.000 poljskih poduzetnika. Zahvaljujuæi tome, proces kontrole marke i performansi prestaju s jednostavnijom snagom. Program vam omoguæuje nadzor vje¾bi u bilo koje vrijeme njihove provedbe.Sustav je vidljiv u tri verzije: mo¾e se koristiti pod uvjetima vlastite licence nakon kupnje proizvoda, mo¾ete iznajmiti put u odgovarajuæoj pretplati, ili iznajmiti tijelo i infrastrukturu.Najva¾nije znaèajke proizvoda su njegova funkcionalnost, mobilnost, modularnost znanja i stalno a¾uriranje, zahvaljujuæi èemu je pona¹anje likvidnosti akcije vrlo jednostavno.U kojim se podruèjima najèe¹æe preuzima enova program? Oni su na prvom mjestu iznad svakog osoblja i plaæa, opæeg raèunovodstva, CRM-a, trgovine, rada i BI-a. Program omoguæuje uspostavu odgovarajuæih podsustava, kao ¹to je radna povr¹ina zaposlenika, ¹to æe vam omoguæiti da kontrolirate zapo¹ljavanje, zapo¹ljavanje, evidenciju radnog vremena, deklaracije, naplatu svih cijena, a¾uriranje podataka o ljudskim resursima i obraèunu plaæa. Program je opremljen osnovnim i dodatnim modulima kao i on-line stolnim raèunalima.Enova program mo¾e biti u vlasni¹tvu iu oblaku. Zahvaljujuæi tome, mo¾emo poveæati skalabilnost i performanse sustava, pobolj¹ati komunikaciju s mu¹karcima, smanjiti tro¹kove IT-a za 10 do 20%, doæi na druga tr¾i¹ta, dodavati druge sobe i uvjerenja u nekom trenutku i uèinkovitije koristiti rad na daljinu.