Posnet fiskalni pisae mjeseeno izvje aee

U svim trgovinama, ukljuèujuæi online trgovine, ali iu frizerskim, kozmetièkim, medicinskim i izuzetnim salonima, pojavile su se blagajne. Iako korisnici ne moraju uzeti sa sobom raèune koje je izdao davatelj usluga ili blagajnik u skladi¹tu, trebali bi voditi brigu o preuzimanju tiskanog raèuna.

Svaki posnet & nbsp; fiskalni pisaè ima funkciju ispisa raèuna za korisnika i moguænost ispisa raèuna za blagajnièki raèun. Takoðer, korisnik blagajne odreðuje da li æe se primitci kori¹teni za namiru s poreznim tijelima staviti na odreðenu rolu u klasi papira ili æe biti stavljeni samo na digitalni medij.

U sluèaju klijenta, uzimanje potvrde iz blagajne nalazi se na njegovoj strani. Klijentska skupina se ¾ali da im nije potreban raèun, da je to drugi papir, kojeg æe baciti u jednom trenutku, ali ako klijentu ne date raèun, mo¾ete platiti kartu. Porezni uredi sve èe¹æe ¹alju na¹e zaposlenike u trgovine, na ¹tandove u komercijalnim srcima ili na servisne trenutke, kako bi vidjeli je li kupac primio raèun. Situacija je prihvatljiva kada je kupac primio raèun, a kupac ga nije prihvatio. Takve potvrde treba uni¹titi. Ako se raèun nalazi na svijetlom mjestu, a klijent mo¾e pronaæi rje¹enja iz trgovine, onda je ispis iz blagajne previ¹e prepu¹ten blagajniku koji mo¾e biti ka¾njen s poreznom markicom jer kupcu nije dostavio raèun.

Hear Clear ProHear Clear Pro 2. Najbolji slušni aparat

Takoðer, Ministarstvo financija odluèilo je podr¾ati ¹irenje primitaka od blagajnika od strane korisnika. Krajem 2015. godine otvorena je i Recept Lottery, u kojoj mo¾e sudjelovati svaki vlasnik fiskalnog raèuna. Nositelj prijema, koji dokumentira kupnju robe ili usluge za iznos koji prelazi 10 zlota, mo¾e registrirati svoj raèun za dio lutrije, navodeæi, inter alia, broj blagajne, broj ispisa, navodeæi kolièinu i datum kupnje. Ideja dogaðanja je nagraditi sretne primitke vrijednim materijalnim nagradama, nacrtanim jednom u svibnju. Jednom tromjeseèju mijenja se i kategorija premija izdavatelja raèuna. Nositelji takvih posebnih raèuna, koje su ovom trenutku izdali frizeri i kozmetièari, a trenutno ih obavljaju medicinske i stomatolo¹ke ordinacije, mogu povuæi dodatne vrijedne posebne nagrade.