Pra ine u papiru za radnu okolinu

U uredu u kojem se daju pra¹ina, tekuæine, plinovi ili zapaljive pare, a ne postoje zone koje su oznaèene kao potencijalno eksplozivne, sveobuhvatni dokument pod nazivom procjena rizika od eksplozije treba se odmah pripremiti.Treba imati na umu da je obveza poslodavca da uspostavi zone opasnosti od eksplozije.

Osim toga, u sluèaju stavka 37. stavka 1. 1. Uredba ministra za mentalna pitanja i vijeæa od 7. lipnja 2010. u povijesti za¹tite od po¾ara zgrada, drugih graðevinskih objekata i podruèja (Dz.U.10.109.719, takoðer u objektima kada je takoðer u blizini podruèja gdje se proizvode, skladi¹te, skladi¹te zapaljive tvari ili gdje se mogu postiæi smjese koje mogu izazvati eksploziju, priprema se procjena rizika od eksplozije.U ovoj procjeni treba istaknuti prostorije koje su potencijalno eksplozivne. U stanovima i na otvorenim prostorima moraju se odrediti odgovarajuæe zone eksplozije. Treba pripremiti grafièku dokumentaciju koja sadr¾i klasifikaciju i èimbenike koji mogu izazvati eksploziju.

Titan gel

Procjena opasnosti od eksplozije treba biti projektirana u skladu s primjenjivim europskim standardima, meðu kojima treba navesti sljedeæe:• PN-EN 1127-1: 2011 "Eksplozivne atmosfere. Spreèavanje eksplozije i za¹tita od eksplozije.PN-EN 60079-10-1: 2009 Eksplozivne atmosfere - Klasifikacija prostora.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Eksplozivne atmosfere.Klasifikacija prostora. Atmosfere koje sadr¾e zapaljivu pra¹inu,• Tehnièki standard ST-IIG-0401: 2010 "Plinske mre¾e. Mi¹ljenje i davanje eksplozivnih zona.• PN-EN 6079-10-14 "Eksplozivne atmosfere - Projektiranje, odabir i monta¾a elektriènih instalacija"• PN-EN 60079-20-1 "Eksplozivne atmosfere - Svojstva materijala u pogledu klasifikacije alkohola i para - Eksperimentalne metode i tabliène moguænosti"• PN-EN 50272-3: 2007 "Sigurnosni zahtjevi i izgradnja sekundarnih baterija.,