Procesi upravitelja zadataka

Suvremena ekonomija postavlja mnoge zahtjeve menad¾erima. S jedne strane, upravni odbori tvrtki oèekuju rezultate, ponekad izuzetno visoki, a ponekad èak i nerealni. Na dodatnoj strani naèela dru¹tveno odgovornog poslovanja oni nameæu du¾nost etièkog pona¹anja i razmatranja moralno upitnog pona¹anja.

Postoji vi¹e dobre dimenzije problema. Upravitelj, èija je obuka upravljanje prodajnom mre¾om, mora razmi¹ljati o osoblju na kraju, koliko je moguæe. Stalna rotacija nezadovoljnog osoblja ne olak¹ava poslovne zadatke u umjetnosti, a ne mnogo toga mo¾e ometati buduæe zapo¹ljavanje u buduænosti.

Novi sustavi koji podr¾avaju poslovno upravljanje velika su pomoæ u ovom pitanju. Podaci koje prikupljaju i mijenjaju znaèajno ubrzavaju procese dono¹enja odluka. Mogu dokazati da je evidencija praznika dokaz. Digitalna obrada zahtjeva za odsustvom i odsustva na trenutnoj osnovi pokazuje osobno stanje. Zahvaljujuæi tome, ¾ena, èija je du¾nost voditi prodajnu mre¾u, uvijek zna koliko ljudi planira va¾no u knjizi i koliko ljudi ¾eli biti odsutno.

Meðutim, novi ERP softver nije samo odsutni registar. Prikupljanjem financijskih podataka znaèajno ubrzava rad raèunovodstvenih odjela. Zahvaljujuæi tome, institucija vodi a¾urnu pripremljenu poreznu dokumentaciju, lako je odrediti i moguæu dobit i odnos doprinosa sa ostvarenim prihodima. Sustavi su takoðer u moguænosti obraditi podatke o prodaji i pitati ih s detaljnim informacijama. Iz njih æemo nauèiti da kao dokaz da vrhunac interesa kupaca padne u petak popodne, dok je u utorak ujutro mali. Zahvaljujuæi tome, u moguænosti smo pravilno planirati grafiku za na¹e susjede i dati punu ulogu u najsuvremenijim satima. U moguænosti smo uvesti zanimljive promocije kako bismo privukli korisnike u mrtvim dr¾avama.Sve to slu¾i samo jednom - poveæava upravljanje prodajom na ¹iru razinu, poma¾e imati bolje proizvode s manje resursa. Bez obzira na to da li menad¾er ima karakter i pravo znanje da se podsjeti ili da koristi suvremeni softver.