Profesionalni razvoj osobe i planiranje karijere

Prodaja rada se neprestano mijenja, ¹to za mnoge ljude prestaje kao izvor potpunijeg zapo¹ljavanja u svjesnom planiranju svoje karijere. Trening osoblja je uèinkovit oblik za pro¹irenje pristanka pojedinih industrija i razvijanje vje¹tina u odreðenom opsegu. Ulaganje vremena i novca u obuku tro¹kovno je isplativo, jer se koristi od samousavr¹avanja pretvaraju u dobit u knjizi. Namjerno oblikovanje stalnog puta i kupnja novih znanja jamstvo su razvoja. I obeæanje ekonomski zadovoljavajuæih prihoda od obavljanja posla iz snova.

Primjena mehanike raèunalnih igaraPoslodavci su svjesni potrebe za obrazovanjem, stoga planiraju svoje goste sudjelovati u obuci osoblja. U sada¹nje vrijeme, tzv portali obuke, èija je va¾nost poticanje razvoja zaposlenika kroz gamifikaciju. Postoji trenutna tehnika obuke osoblja koja se temelji na primjeni mehanike raèunalnih igara. Pona¹anje u pona¹anju razvija se u smislu poveæanja motivacije i interesa za odreðeni projekt. Gamifikacija, takoðer poznata kao gamifikacija ili gamifikacija, je metoda koja se temelji na stvaranju zadovoljstva u voðenju profesionalnih du¾nosti. Prikladan je osjeæajima koji prate prevladavanje izazova dok se djeluju u igranju uloga.

On radi i suparni¹tvoJaèanje atmosfere natjecanja i pomaganje u dru¹tvu rada poziva vas da naizgled rutinske aktivnosti poduzmete kao ostvarive ciljeve igre. Sinteza rijeèi umjetnost i natjecanje nije sluèajna, buduæi da upotreba mehanike poznate do sada iz raèunalne glazbe za izradu projekata koristi elemente koji dovode do uèenja prièe o igri. Autor projekta obavlja zadatke i izazove za neke sudionike ili timove, a razvoj njihovog izdavanja osigurava se kroz traku napretka. Zajedno s uspjesima, razina te¾ine se takoðer poveæava, a vijeæa koja se meðusobno bore mogu nastaviti s drugim timovima ili pojedincima. Razne ljestvice, elementi na stranici virtualne valute takoðer su povezani s sustavima nagraðivanja koji su dizajnirani kako bi stimulirali apetit za dobivanjem.