Prva tvrtka korak po korak

Svatko tko stvara svoju prvu tvrtku vrlo je iznenaðen visokom cijenom blagajne. Da, prilièno je èudno da bi takav nekomplicirani ureðaj, u usporedbi èak s raèunalom, bio prikladan za tako bogati novèani broj. Iznenaðenje, meðutim, nestaje kada pa¾ljivo pogledamo gospodarsku i politièku situaciju u matiènoj regiji.

Fiskalne blagajne tro¹e u odnosu na model od tisuæu, pa èak i èetiri tisuæe zlota. Te¹ko je u Poljskoj otkriti barem jednu laganu i neiskori¹tenu blagajnu, koja je na tr¾i¹tu jednostavnija od tisuæu zlota. Kori¹tene blagajne mo¾ete pronaæi na online aukcijama, ali ne mo¾ete uvijek vjerovati njima.

Dakle, za¹to su blagajne skupe?Razlog za ovakvo stanje rada je politika dr¾ave i stanje u gospodarstvu na¹e zemlje, a veliki porezi i velika mjera birokracije koju nam pru¾ate prilikom izvje¹tavanja i postavljanja ureðaja uzrokuje ogromno poveæanje tr¾i¹ne cijene blagajne.Mnogi trgovci u modernim fazama ne ostaju za kupnju blagajne. Na¾alost, zakon zahtijeva od svake ¾ene koja govori poslovnu djelatnost s godi¹njim profitom iznad odreðenog fiksnog iznosa, detaljnu registraciju cjelokupne robne razmjene. Od posljednjeg istog razloga zbog kojeg se ljudi dobro bave poslom. Meðutim, poveæava se broj zaposlenih u poreznim titulama.Razina, na kraju krajeva, nije dobar razlog za visoku cijenu blagajni. Za razliku od pisaèa, ti novi ¾ele postojati od tema neobièno visoke vrijednosti. Mora ¾ivjeti u obliku da ispi¹e raèun tisuæu puta dnevno.

Drugi sekundarni razlog za ove ogromne cijene jesu tro¹kovi obuke gostiju od usluga blagajne. ©to du¾e imamo tvrtku i malo ljudi koje zapo¹ljavamo, to vi¹e moramo ulo¾iti novac u uvoðenje blagajne kako bismo zatvorili gospodarske uloge. Izlaz je preporuèiti osobama koje su takve teèajeve postigle na starim radnim mjestima, dok je posljednji mnogo originalnog sluèaja.Veæ neko vrijeme postoji borba za smanjenje cijena tih ureðaja, a svaki poduzetnik pri kupnji na¹e prve blagajne mo¾e raèunati na odbitak tro¹kova za kupnju blagajne do 700 PLN.