Razvod i du evna bolest

Mentalne bolesti sve èe¹æe susreæu Poljake. Prema statistikama, svaki èetvrti zemljak bori se s manjim ili veæim bolestima u mentalnom okru¾enju. Za¹to se stidimo podsjeæati na za¹titu?

Mentalni poremeæaji mogu se dogoditi svakome bez razloga za lice, dob, obrazovanje, socijalni status i stanovanje. Najpopularnije teme psiholo¹kog okru¾enja su ponavljajuæa tjeskoba, iznenadni napadi panike, poremeæaji stresa, demencija i depresija. Ako ne osjeæate zadovoljstvo time ¹to vas muèe fobije, imate problema sa spavanjem ili gubite uspomene, dobivate struènu pomoæ. Ako netko oko vas spusti ne¹to ¹to vas brine, poku¹ajte nagovoriti tu osobu na sastanak s psihijatrom. Ne podcjenjujte zabrinjavajuæe pona¹anje.

Za¹to ne biste izbjegli posjetiti psihijatra? On je struènjak za kojeg ljudska psiha nema tajni. Psihijatar je lijeènik koji vas neæe suditi kroz prizmu va¹e bolesti i problema. On je osoba èija æe vam kompetentnost pomoæi da se vratite u pravi ¾ivot. Raditi bez straha, stresa, sumnje i srama. Posjete psihijatru nisu razlog za stid, one su uzor za iznimne ljude koji se suoèavaju sa sliènim problemima. Zahvaljujuæi brzoj psihijatrijskoj njezi, lak¹e je i lak¹e se vratiti u pravi, cijeli ¾ivot.

Pomoæ iskusnih psihijatara iz Krakova korisna je kod bolesti i mentalnih poremeæaja. Zahvaljujuæi djelovanju na¹ih struènjaka, podr¹ku dobivaju ne samo oni koji pate, veæ i njezini voljeni.