Separator pjene

Pri odluèivanju o kupnji industrijskih kolektora pra¹ine vrijedi znati da postoji nekoliko naèina za sakupljanje pra¹ine. Prva vrsta sakupljaèa pra¹ine su komore za talo¾enje. Postoje posljednji kolektori za gravitacijsku pra¹inu. Èestice pra¹ine, koje ulaze u stan takvog sakupljaèa pra¹ine, pod utjecajem gravitacije, ulaze u pojedinaèno dno kolektora pra¹ine, a proèi¹æeni plin, koji je manji, slobodno se oslobaða s vrha takvog sakupljaèa pra¹ine. Va¾na vrijednost ovog standarda za sakupljanje pra¹ine je moguænost uklanjanja pra¹ine.

Drugi tip ekonomskih kolektora pra¹ine su inercijski kolektori. Karakterizira ih èinjenica da su takve organizacije dostupne za uporabu i koriste znatno pojednostavljenu konstrukciju. Meðutim, treba napomenuti da njihova uèinkovitost nije znaèajna. A u veæim prodavaonicama ne rade dobro.Filterski kolektori su razlièitih tipova. Filtracijski kolektori pra¹ine u trenutnoj tehnologiji djeluju tako da se oneèi¹æeni plin prenosi kroz odgovarajuæe tkanine. U ovom tretmanu, zagaðivaèi su na tkanini, a proèi¹æeni plin ide dalje. Takve kolektore pra¹ine karakterizira vrlo dugotrajna uèinkovitost. Stoga se skupljaju u veæim proizvodnim pogonima.Va¾no je zapamtiti da je usisavanje pra¹ine korisno u svakoj radionici u kojoj se prenosi zagaðenje zraka. Uvijek je vrijedno spomenuti da postoji mnogo takvih sakupljaèa pra¹ine i trebamo prilagoditi va¹ sakupljaè pra¹ine vrsti radova koji se obavljaju u postrojenju. To bi trebalo proèitati o ispravnim parametrima takvih sakupljaèa pra¹ine, kako bi se konaèno odluèilo kako najbolje odluèiti. Vrste kolektora pra¹ine dijele prvenstveno uèinkovitost èi¹æenja. Dakle, ovi sakupljaèi pra¹ine, koji su ne¹to skuplji, sigurno æe biti mnogo jaèi. Va¾no je i dru¹tvo industrijskih sakupljaèa pra¹ine. Vrijedi koristiti dokazane tvrtke koje su pozitivne recenzije. U ovoj mjeri sigurno neæemo uspjeti na industrijskom sakupljaèu pra¹ine koji smo kupili.