Struena praksa za imenovanog nastavnika

Jedna od èe¹æe odabranih profesija je zakleti prevoditelj, a Krakow omoguæuje izradu studija, zahvaljujuæi kojima mo¾e ostati.Sudski tumaè je ¾ena koja se uglavnom bavi slu¾benim prijevodima, a takoðer u¾iva u prevoðenju podnesaka i pisama o autentiènosti transkripata na stranom jeziku. To æe takoðer poduzeti u sluèaju privatnih osoba, kao i za potrebe dr¾avnih tijela: sudovi, policija, tu¾itelji itd.

Va¾no je da morate iæi na naslov pod prisegom prevoditelja nije lako. Osnovni razlog je ispunjavanje kriterija o poljskom dr¾avljanstvu ili dr¾avljanstvu jedne od dr¾ava èlanica Europske unije, izno¹enju dokaza o postojanju kriminalistièke evidencije i uèenju poljskog jezika. Sam ispit pred poljskim ispitnim povjerenstvom pod pokroviteljstvom ministra pravosuða izra¾ava se u dva dijela, tj. Prijevodu i prijevodu. Va¾na meðu njima je sposobnost razumijevanja iz poljskog na strani jezik i obrnuto. Na usmenom ispitu kandidat se mora baviti konsekutivnim prevoðenjem i vidnim prijevodom. Samo pozitivno polo¾enje na obje strane ispita omoguæit æe vam da izgradite profesiju i upi¹ete kandidate na listu zakletih prevoditelja nakon podno¹enja odgovarajuæeg zavjeta ministru pravde o odgovornosti struke i dodatno o savjesnosti, nepristranosti i po¹tenju, kao io obvezi èuvanja dr¾avne tajne.

Od strane sudskog tumaèa svi dokumenti koji su kori¹teni u slu¾benim prostorima trebaju biti ukljuèeni u sada¹nje rodne, braène, smrtne listove, ¹kolske svjedod¾be, notarske akte, sudske naloge, punomoæi, financijska izvje¹æa, potvrde, diplome, ugovori.