Tlak plina u peaenicu

®ivimo u vremenu kada nas na svim razinama oèekuju razne opasnosti. Èesto mi se dogodilo da je tlak plina prema¹io prihvatljivu vrijednost. To je dovelo do eksplozije kotla, ¹to je, na sreæu, rezultiralo skupim popravcima. Sada sam svjestan da sa sada¹njom cestom mo¾ete izgubiti ¾ivot, ali skupina stanovnika nije svjesna trenutnog prijedloga.

Sreæom, u modernim vremenima postoji ne¹to poput zakrilaca ili sigurnosnih ventila. To je tada metoda ventila koji se automatski pokreæe kada tlak plina ili para prelazi prihvatljive vrijednosti. Time se sprjeèavaju eksplozije konstrukcijskih elemenata kao ¹to su spremnici, cjevovodi i slièno. Prvi put se koristio u sljedeæoj polovici sedamnaestog stoljeæa u iznimno poznatom ureðaju koji je bio lonac na pritisak.Ako pa¾ljivo pogledamo najjednostavnije modele sigurnosnih ventila, primijetimo da postoji samo krhka ploèa koja se o¹teæuje kada plin prolazi kroz granicu tlaka.Na¾alost, èesto se peklo piæe iz ventila. Nije neuobièajeno da korisnik nesvjesno uèita ureðaj. I vrlo brzo su poèela koristiti dva nezavisna ventila, najèe¹æe podaci na suprotnim krajevima odreðenog ureðaja.Ovi ventili su rutinski ugraðeni u parne strojeve. To je sprijeèilo nagli porast tlaka koji se pojavio u pogonskom mehanizmu vozila. Zaprijetio je da æe eksplodirati, ¹to bi moglo rezultirati smræu svih putnika.Imam priliku zanimati èitatelje o sigurnosnim ventilima. Svatko tko je proèitao ovaj èlanak sada je vjerojatno svjestan izuzetno va¾ne uloge koju ovi procesi imaju u sada¹njem svijetu i industriji.