Unutarnjih i vanjskih organa

Kolposkopi su ureðaji za ispitivanje ¾enskih unutarnjih organa koji formiraju stidnicu, vaginu, cerviks i donji dio cervikalnog kanala. To je isti optièki ureðaj, va¾no ga je usporediti s neèim poput mikroskopa. Radi za ginekologe u njihovoj struci, jer zahvaljujuæi ovom alatu mogu ispitati ¾enske organe u velikom poveæanju i sa velikom toèno¹æu.

Kolposkope su ginekologiji i iskustvima ¾enskih reproduktivnih organa predstavili tisuæu i devetsto dvadeset petu godinu dana od strane konstruktora, lijeènika i tehnièara Hansa Hinselmanna. Danas zahvaljujuæi njemu sada mo¾emo br¾e otkriti odreðene bolesti zahvaljujuæi kolposkopu, ¹to se ne mo¾e primijetiti tijekom rutinskog pregleda. Kolposkop nije samo alat za aproksimaciju. Kolposkopi takoðer mogu uzeti dio vrata maternice, dio donjeg kanala, stidnicu ili vaginu kako bi ih u potpunosti provjerili i iskusili, ili u njemu nema promjena. Trenutno je medicina posebno razvijena. Lijeènici su sposobni nositi se s mnogim bolestima koje se takoðer mogu lijeèiti. Meðutim, rak je jedini od posljednjih bolesti za koje lijek nije bolje rje¹enje. Promjene raka koje se otkriju suvi¹e kasno su obièno obièno neizljeèive. Zahvaljujuæi èinjenici da smo na raspolaganju kolposkopima, tu neizljeèivu bolest mo¾emo naæi u tako niskoj fazi da postoji velika ¹ansa da je izlijeèimo. Obièni ginekolo¹ki pregled vidi samo velike, povr¹ne promjene. Citologija koju preporuèuju ginekolozi mo¾e pronaæi stanice raka, ali samo u ¹irem stadiju kancerogenih promjena, jer one mogu brzo postojati predugo. Statistièki, struènjaci prihvaæaju da je citologija samo sedamdeset posto u obliku otkrivanja raka, a zatim èe¹æe u naprednijoj fazi. Nasuprot tome, kolposkopija koju realiziraju struènjaci i uz pomoæ opreme kao ¹to su kolposkopi, mo¾e otkriti promjene do devedeset posto. Najbolje preporuèena metoda, koju promoviraju i lijeènici specijalisti, je kombinacija obiju tehnologija, koja omoguæuje praktièno sigurnost pronala¾enja moguæih promjena, èak iu najmanjoj fazi njihovog rasta, a time i brzog odgovora lijeènika, davanja pravih lijekova i vrlo bogate nade za lijeèenje ova gadna bolest.