Zdravlje i sigurnost u kozmetiekom salonu

ATEX - je ista direktiva Europske unije. Definira bitne zahtjeve koje svaka roba mora uèiniti kako bi se koristila u prostorima kojima prijeti eksplozija. Detaljni zahtjevi postavljeni su u dijelovima koji su povezani s posljednjim pravilom. Zahtjevi koji nisu regulirani ni direktivom ni standardima mogu podlijegati internim propisima koji se primjenjuju u novim dr¾avama èlanicama.

https://neoproduct.eu/hr/ling-fluent-ucinkovita-metoda-ucenja-stranih-jezika/

postupakTi propisi ne mogu biti u suprotnosti s pravilom, ali nisu dobri za podizanje zahtjeva. Zato ¹to nas ATEX Direktiva 94/9 / EC obvezuje na CE oznaku. Zato je svaki "ATEX" proizvod, koji je oznaèen Ex simbolom, na poèetku morao biti oznaèen CE oznakom. I takoðer proæi postupak ako je nedvosmisleno uz uobièajeno sudjelovanje "treæe strane" ako je proizvoðaè koristio modul koji nije modul A.

Unifikacija propisaKako su nedosljedne odredbe o sigurnosti u odreðenim regijama EU-a predstavljale velike pote¹koæe u normalnom protoku robe izmeðu zemalja èlanica, odluèeno je da se te odredbe usklade. U sluèaju opreme koja se koristi za rad u podruèjima koja su izlo¾ena eksploziji 23. o¾ujka 1994., Europski parlament i Vijeæe Europske unije objavili su Direktivu 94/9 / EC ATEX, koja je stupila na snagu 1. srpnja 2003. godine. Uvedena je i Direktiva 1999/92 / EC ATEX137 - koja se takoðer spominje kao ATEX KORISNICI. Rijeè je o minimalnim zahtjevima za sigurnost na radu, u radnim procesima u kojima mo¾emo pronaæi eksplozivnu atmosferu.Prva direktiva je odobrena u odr¾avanju veæ 2003. godine. Druga direktiva usvojena je od strane Ministarstva gospodarstva, knjige i socijalne politike 29. svibnja 2003. godine i bila je na snazi od 25. srpnja 2003. godine. 31. listopada 2010. godine izmijenjena je i dopunjena Uredba ministra gospodarstva od 8. srpnja 2010. o minimalnom povjerenju i profesionalna higijena, povezana s ponudom ispunjavanja eksplozivne atmosfere u podruèju rada, koja je zamijenila propis iz 2003. godine.