Znanstvena dostignuaea

Mini-market Insoft postoji program blagajne kreiran za trgovine koje se upravljaju iz sredi¹njeg ureda mre¾e. Sve kadrovske aktivnosti u skladi¹tima usmjerene su na servis i prodaju potro¹aèa, dok su ostale aktivnosti automatizirane i ogranièene. Softver trgovine PC-Market Insoft u bazi i mini-tr¾i¹tu Insoft u skladi¹tima su rje¹enja izraðena iz istra¾ivanja o servisiranju mre¾e vlastitih trgovina ili obavljanju funkcije fran¹iznog tipa. U ovom odjeljku, uloga toèke va¾nosti za rje¹enje Mini-Market zadovoljava PC-Market softver.

Zahvaljujuæi ovom dizajnu, u moguænosti smo automatski izvuæi iz svih elemenata i funkcionalnosti PC-Market softvera. Sjedi¹te mre¾e mo¾e obavljati poslove svake trgovine, vr¹iti analize i, kao rezultat, donositi odluke o pretovaru robe robom, upravljanjem sortimentom i cijenama.

©to znaèi Mini-market Insoft sustav?Mini-market Insoftova ploèa sustava koju predstavljate koristi se na dodirnim ureðajima. Uèinci se mogu odrediti i mogu se primijeniti na njihove parametre, mo¾ete ih ¾rtvovati za uklanjanje.

Zahvaljujuæi uno¹enju isporuka u vijeæa i provjeri ispravnosti isporuka u poslovanju pomoæu kolektora, u¹tedjet æete puno vremena.

Podr¹ka za sustave lojalnosti koji se temelje na rabatima i elementima. Pravila se pregledavaju centralno, a èitanje kartice automatski odobrava pravila rabata o transakcijama.

Sustav omoguæuje pregled stanja proizvoda u pravom redoslijedu, stoga je va¾no brzo odluèiti o sljedeæoj isporuci ili prijenosu robe izmeðu trgovina.

Insoftov Mini-Market program podr¾ava kapacitet na jezicima, koji æe vam omoguæiti da unesete jednostavan sustav za cijeli lanac trgovina bez obzira na kraj u kojem se nalaze.

Mini-tr¾i¹te Insoft izvje¹æa cijelo vrijeme, ukljuèujuæi kakvi su interesi bili promet, koliko novca se mo¾e naæi u blagajnama u svim trgovinama, koju su mar¾u kupili za prodanu robu.